Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De Algemene verkoopvoorwaarde zij van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door enkele betalingen aan Banketbakkerij Lex Verkley. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij Verkley te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbieding en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij Lex Verkley zijn vrijblijvend. Banketbakkerij Lex Verkley accepteert geen aansprakelijkheid voor zet-of drukfouten. Banketbakkerij Lex Verkley behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief administratie-en bezorgkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij ander vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is overeenkomst een feit.

Banketbakkerij Lex Verkley behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 

Bezorgkosten

Banketbakkerij Lex Verkley bezorgt alleen in Soest, Soesterberg, Baarn en directe omgeving bestellingen. De klant dient voor minimaal € 25,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Banketbakkerij Lex Verkley. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 11.00 uur bezorgd.

 

Vervoer en distributie

Banketbakkerij Lex Verkley zorgt in principe NIET voor vervoer/distributie van producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Banketbakkerij Lex Verkley gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.

De klant zorgt voor voldoende koelruime op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Banketbakkerij Lex Verkley. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 30 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

 

Verzenden per post:

Wij willen de klant vriendelijk op attenderen dat Postverzending van onze artikelen niet onze voorkeur heeft vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Banketbakkerij Lex Verkley aan haar producten stelt. Wanneer de klant toch de voorkeur geeft aan (TNT) Postverzending dan geschiedt dit te allen tijde voor eigen risico van de klant. Banketbakkerij Lex Verkley kan de kwaliteitsnormen van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Banketbakkerij Lex Verkley zal met de grootst mogelijk zorg de bestelling verpakken en aanbieding aan TNT Post. Vanaf het moment van aanbieding kan Banketbakkerij Lex Verkley echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorg dag bezorgtijd en staat van de bestelde producten. Gebak, taart en diverse andere producten zijn niet geschikt voor verzenden per post; verzending hiervan geschiedt te leen tijde voor risico van de klant.

 

Betaling

De klant voldoet bij Banketbakkerij Lex Verkley aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels vooruit betaling via internet, in de winkel. In het geval dat Banketbakkerij Lex Verkley een factuur stuurt incl. administratiekosten, zal de betaling binnen de termijn van veertien(14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en of/opschorting.

 

Reclames, garantie en retourgoederen

 

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij Lex Verkley de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij Lex Verkley zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zij van een unieke schriftelijke retourbevestiging en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Banketbakkerij Lex Verkley draagt zorg voor een perfect product. Reclames met betrekking tot kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door banketbakkerij Lex Verkley geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot een dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden, Bonbons mogen maximaal 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

 

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Banketbakkerij Lex Verkley over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

 

Klantgevens

Indien de klant aan Banketbakkerij Lex Verkley opgave doet van een adres is Banketbakkerij Lex Verkley gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in de punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

Banketbakkerij Lex Verkley

Van Weedestraat 76

3761 CH  SOEST

of per email: info@lexverkley.nl

 

Aansprakelijkheid

 

Banketbakkerij Lex Verkley is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Lex Verkley is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Lex Verkley komen. Banketbakkerij Lex Verkley draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s folders en anderen vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van deren uitgeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van deren draagt banketbakkerij Lex Verkley geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Lex Verkley is in aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolde van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Banketbakkerij Lex Verkley, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet

of grove schuld van Banketbakkerij Lex Verkley. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Banketbakkerij Lex Verkley uitgesloten. Banketbakkerij Lex Verkley is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Banketbakkerij Lex Verkley, zoals TNT post, Fed-ex e.d. Verzending is onder omstandigheden geheel voor risico van de klant.

 

Diversen

De klant van Banketbakkerij Lex Verkley dient alle intellectuele en industriële eigendomsrecht, welke rusten op de door Banketbakkerij Lex Verkley geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Banketbakkerij Lex Verkley garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Banketbakkerij Lex Verkley het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijk tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij Lex Verkley gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet aan Banketbakkerij Lex Verkley kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Rechten

Alle contacten en transacties met Banketbakkerij Lex Verkley geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij Lex Verkley. Niets ui uitgaven of publicaties van Banketbakkerij Lex Verkley mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dat ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij Lex Verkley.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen russen Banketbakkerij Lex Verkley en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct bij aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk-of per e-mail bij Banketbakkerij Lex Verkley te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering bij Banketbakkerij Lex Verkley te worden gemeld, op straffe van verval van alle recht daaruit voortvloeiende.

 

Banketbakkerij Lex Verkley

Van Weedestraat 76

3761 CH  SOEST

 

Telefoon: 035 6012823

www.lexverkley.nl

KvK 32108535

BTW nr.819440012B01

Rabobank IBAN: NL27 RABO 0112369413